v.2013.11.00

Zoek & boek

Diversen

 

 

Voor gebruik van deze Website gelden de volgende regels en voorwaarden:


Door gebruik te maken van deze Website wordt u geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden, hieronder weergegeven, en hier tevens mee akkoord te zijn.
 
1. Algemeen
www.VakantiePaspoort.nl (hieronder “VakantiePaspoort” genoemd) is onderdeel van Pantum International B.V. Daar waar in de Website Gebruikersvoorwaarden melding wordt gemaakt van “VakantiePaspoort”, wordt tevens bedoeld “Pantum International B.V.”, en vice-versa.

 

2. Akkoordverklaring
Door het bezoeken van deze website van VakantiePaspoort of het gebruiken en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van deze website, gaat u akkoord met deze Website Gebruikersvoorwaarden. Indien u zich niet met deze voorwaarden kunt verenigen, dan wordt u verzocht deze Website per direct te verlaten.

 

3. Wijziging Website en voorwaarden
VakantiePaspoort behoudt zich het recht voor de Website Gebruikersvoorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

 

4. Doel Website
VakantiePaspoort beoogt met deze Website informatie te verstrekken over reisbestemmingen in de breedste zins des woords. Daarnaast biedt VakantiePaspoort aanvullende informatie op deze Website aan over vakantiegerelateerde onderwerpen, zulks in de breedste zins des woords. Deze Website geeft geen advies. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. VakantiePaspoort streeft naar correcte informatievoorziening via deze Website maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is. VakantiePaspoort beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik in of vanuit andere landen.

 

5. Aansprakelijkheid
VakantiePaspoort sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze Website. VakantiePaspoort aanvaardt onder andere geen enkele aansprakelijkheid wat betreft:
• defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website,
• de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
• het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan VakantiePaspoort wordt gezonden of aan u wordt gezonden,
• het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van VakantiePaspoort.

 

6. Intellectuele eigendom
Op de Website van VakantiePaspoort rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom is van Pantum International B.V. VakantiePaspoort behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handels-naamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van VakantiePaspoort, haar affiliate partners, of  respectievelijke licentiehouders.

 

7. Reikwijdte gebruiksrecht
VakantiePaspoort verleent geen recht om de informatie van deze website, in welke vorm dan ook, anders te gebruiken dan voor privé-gebruik. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van VakantiePaspoort.

 

8. Fora op de Website
Op delen van de Website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld middels een forum, chatroom, bulletinboard. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan deze Website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de Website. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:
• de deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen;
• deelname aan de Website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer;
• de deelnemer vrijwaart VakantiePaspoort voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
• VakantiePaspoort behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen
  direct te verwijderen.

 

9. Hyperlinks
De Website van VakantiePaspoort verwijst door middel van hyperlinks en/of reclamebanners naar andere Websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. VakantiePaspoort is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat VakantiePaspoort gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft.

 

10. Online communicatie
Berichten die u per e-mail stuurt aan VakantiePaspoort kunnen door derden onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. VakantiePaspoort adviseert om geen vertrouwlijke of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan VakantiePaspoort te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan VakantiePaspoort per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

 

11. Privacy
VakantiePaspoort verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

12.Nederlands recht en Nederlandse rechter
Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Utrecht.
 
                © 2013 WWW.VAKANTIEPASPOORT.NL / PANTUM INTERNATIONAL B.V. /LIMITED. All Rights Reserved.
 


 

Gebruikersvoorwaarden

VOORWAARDEN

VOORWAARDEN